I Premi INTERNACIONAL a l'EXCEL·LÈNCIA EN ARTS 2011


convocatòria


OBJECTIU
El Premi a l\'EXCEL·LÈNCIA EN ARTS 2011 a prop reconèixer i difondre els contribucions destacades en pro del desenvolupament de l\'ensenyament artístic per als alumnes de Batxillerat, mitjançant la convocatòria i realització d\'un concurs públic que permeti ressaltar, incentivar i premiar resultats efectius.


CANDIDATS
Podin ser candidats alumnes i professors de centris d\'ensenyament públics que compleixin amb els requisits generals del concurs i amb els requisits específics corresponents a cada categoria.


Ser resident de qualsevol país de parla hispana o portuguesa


Ser estudiant de batxillerat durant l\'any 2011.
Ha d\'adjuntar el nom d\'un professor responsable o dels instructors, preferiblement de matèries que siguin d\'especialització professional relacionada amb qualsevol modalitat artística. S\'ha d\'incloure el correu electrònic del concursant, de l\'instructor i del centri d\'ensenyament a fi que el Jurats els contactin.


REQUISITS GENERALS


Que l\'activitat corresponent a l\'obra presentada hagi estat realitzada durant el curs escolar 2010 - 2011
Lliurament de la documentació requerida, completa i en el termini fixat.


Respecte i compliment dels basis i dels decisions del jurat.


L\'obra i/o activitat presentada a concurs haurà de complir amb el Codi d\'Ètica Unificat de la Comunicació: Veracitat, respecte a la Dignitat de la Persona Humana i Responsabilitat Social. Tots els continguts hauran de ser propietat del concursant o en defecte d\'això s\'adjuntarà l\'autorització expressa del propietari dels drets d\'autor.


És valoressin creativitat, innovació, tècnica, transversalitat, i la difusió de valors democràtics i ètics per a la igualtat.


La imágen de l'obra s'enviarà per mail en format jpg (és recomana una qualitat de 300ppp per a la seva posterior impressió) o en un audiovisual en format mpg, avi, mp4 o flv amb una durada màxima de 5 minuts. En aquest últim cas és pot enviar la URL del video pujat a qualsevol dels plataformes d'ús comú.
INSCRIPCIó


La postulació per als Premis a l'Excel·lència és realitzarà enviant per mail a premioartes@gmail.com la fitxa d\'inscripció amb els dades que se sol·licitin a partir de l\'1 de setembre del 2011
La informació presentada pels candidats és estrictament confidencial, i serà avaluada únicament pel Jurado. No és retornarà cap material participant. No obstant això, podrà ser usada posteriorment amb finalitats acadèmiques i educatius.


Qualsevol aspecte o dubte no contemplat en aquestes bases serà resolt, sense apel·lació, pel Comitè Organitzador
JURADO


Conformat per professionals de l\'art i de l\'educació artística, avaluaran els obris presentades i seleccionarà els finalistes, verificant que aquests presentin resultats significatius i alhora compleixin amb els basis del concurs.
El Jurado podrà desqualificar a aquells que no compleixin en forma rellevant amb els factors d\'avaluació especificats als basis.


El Jurado podrà declarar deserta una categoria els obris de la qual no reunan els requisits per ser considerada d\'excel·lència, serà declarada deserta quan els casos no reuneixin els mèrits suficients com per ser mereixedors del Premi.


Finalment, si el Jurado ho considera meritori, podrà atorgar Esments Especials en qualsevol categoria.
Els jurats seran nomenats per la Junta Directiva del premi, a proposta del Comitè Organitzador.


Els decisions del Jurat Qualificador són independents del Comitè Organitzador i Auspiciadores. El Jurat Qualificador és l\'autoritat suprema del Premi i els seves decisions no són susceptibles de revisió i/o apel·lació.


PATROCINADORS
Obert el termini per al patrocini
CONTACTE premioartes@gmail.com